Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.tridimenasnehu.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen „správce“)

MamiArt s.r.o, IČ 28611390, sídlem náměstí Svobody 1, Frýdek-Místek, 73801, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 34605

Rozsah zpracování: Subjekt souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany správce a dalších jeho smluvních zpracovatelů:

  1. identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, podoba, adresa trvalého, případně přechodného bydliště
  2. elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa.

Účel a doba zpracování: Subjekt souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (viz výše) a po níže uvedenou dobu:

  1. nepravidelného předkládání nebo zasílání obchodní nabídky služeb správce pro rozsah zpracování a) – b) po dobu trvání smluvního vztahu se správcem a následující jeden rok (případně na dobu deseti let, pokud neexistuje smluvní vztah mezi subjektem a správcem) nebo do doby, než bude souhlas odvolán;
  2. nepravidelného předkládání nebo zasílání obchodní nabídky produktů, zboží a služeb smluvních partnerů správce pro rozsah zpracování a) – b) po dobu trvání smluvního vztahu se správcem a následující jeden rok (případně na dobu deseti let, pokud neexistuje smluvní vztah mezi subjektem a správcem) nebo do doby, než bude souhlas odvolán;
  3. získání názoru subjektu týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami správce nebo jeho smluvních partnerů, názoru na společnost správce, marketingovou komunikaci správce, po dobu trvání smluvního vztahu se správcem a následující jeden rok (případně na dobu deseti let, pokud neexistuje smluvní vztah mezi subjektem a správcem) nebo do doby, než bude souhlas odvolán;

a to ve všech případech jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které subjekt poskytl/poskytne.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:

Subjekt uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Subjekt může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně v klientském centru správce, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné podobě. Subjekt tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Subjekt dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí žádné služby či zboží. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení (podpisu). Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, osobám jednajícím se správcem ve shodě a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů), a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností subjektu a správce, včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce správce a na zákazníkovo vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech správce.

Jak nás kontaktovat?

Pokud se na nás chcete kontaktovat ohledně zpracování osobních údajů, napište nám na e-mail: info@tridimenasnehu.cz

Cookies

K analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery (EKO-KOM, a.s.) a používáme pro analýzy. Ukládání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat a soubory odstranit pomocí vašeho internetového prohlížeče.